Polish language methodology forum
Specialized methodology forum for teachers of Polish as a foreign language.

kalendarz roku szkolnego

agachroszcz
2023-08-15
20:13
kalendarz roku szkolnego
W Y Ż S Z A S Z K O Ł A G O S P O D A R K I
W B Y D G O S Z C Z Y
Autorzy pracy:
Jolanta Chlebowska-Kasztelan, Agnieszka Chroszcz, Agnieszka Czyżowska-Czekaj,
Marta Domagała, Mariola Duda, Barbara Gajda, Aneta Halabowska, Izabela Hutorowicz,
Karol Jaworz-Dutka, Katarzyna Kamyczura, Joanna Konior, Katarzyna Krzywak, Marta Lis,
Anna Makuła, Marta Marczak, Monika Musiał-Taźbirek, Katarzyna Myrdko,
Ksenia Onyszkanycz-Przybyła, Anna Partyka, Agata Piotrowska, Dorota Pitala, Ewa Polcyn,
Iwona Puchała, Anita Radecka, Aneta Rapacz Ewa, Siek, Ewa Sobota, Aleksandra Stężała,
Anna Szarafińska-Kamińska, Agnieszka Wątorek, Paulina Zacłona
Temat pracy: Kalendarium -
dobre praktyki wspomagające integrację społeczną,
kulturalną i edukacyjną obcokrajowców w Polsce
praca zbiorowa
tom I
P R A C A P O D Y P L O M O W A
Praca wykonana pod kierunkiem
mgr Marioli Wacławik
STUDIA PODYPLOMOWE
Dydaktyka języka polskiego jako obcego
B y d g o s z c z , k w i e c i e ń 2 0 2 3
1
Redakcja i skład dokumentu: Jolanta Chlebowska-Kasztelan, Anna Szarafińska-Kamińska
Korekta: Karol Jaworz-Dutka
Druk: Monika Musiał-Taźbirek
2
Spis treści
WSTĘP ...................................................................................................................................... 3
Rozdział I .................................................................................................................................. 5
Projekt edukacyjno-wychowawczy ........................................................................................ 6
Rozdział II JESIEŃ ............................................................................................................... 26
1. Dorota Pitala Pierwszy dzień jesieni ............................................................................ 27
2. Jolanta Chlebowska-Kasztelan Chłopcy w naszej klasie. Dzień Chłopaka. ................ 40
3. Agnieszka Wątorek Nasi domowi ulubieńcy. 4 października Światowy Dzień Zwierząt.
50
4. Anita Radecka Dziś jest Dzień Nauczyciela, dzień radości i wesela… Jak obchodzimy
Dzień Edukacji Narodowej?................................................................................................. 63
5. Anna Partyka, Katarzyna Krzywak Dlaczego obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych?
66
6. Anna Partyka, Katarzyna Krzywak „Zaduszki”, czyli co? ......................................... 72
7. Marta Domagała Wszystkich Świętych i Zaduszki, czyli jak pamiętamy o zmarłych. ... 77
8. Anna Makuła Tradycje polskie związane z Zaduszkami z wykorzystaniem tekstów
literackich. – W Zaduszki Joanny Kulmowej i Dziady cz. II Adama Mickiewicza.............. 84
9. Marta Domagała Polskie Święto Niepodległości – 11 listopada................................. 104
10. Aneta Halabowska Skąd jesteś? 16 listopada Dzień Tolerancji. ........................... 106
11. Marta Lis Niepodległość – powód do dumy. .......................................................... 113
12. Marta Lis Jak powstaje artykuł prasowy? Niepodległa Polska. ............................. 116
13. Katarzyna Myrdko 21. listopada Dzień Życzliwości i Pozdrowień. ....................... 118
14. Anna Partyka, Katarzyna Krzywak Poznajemy wróżby katarzynkowe. ................. 125
15. Anna Partyka, Katarzyna Krzywak Zabawy i wróżby andrzejkowe. ...................... 128
3
W S T Ę P
Nauczanie języka polskiego jako obcego jest niełatwym wyzwaniem. Nie tylko uczeń,
ale także nauczyciel musi być w pełni zaangażowany w ten proces. To właśnie nauczyciel
powinien wiedzieć, czym dla osoby uczącej się jest jednoczesne przyswajanie i posiadanie
kilku kodów językowych. Wielojęzyczność jest zjawiskiem wzbogacającym, czyni
z jednostki osobę doskonalszą i wszechstronniejszą, przy czym daje możliwość
komunikowania się za pomocą wielu systemów językowych.
Nadzwyczaj interesujące jest zagadnienie relacji między językiem i kulturą. Język jest
narzędziem komunikacji, które niezbicie tworzy kulturę, nadając jej kształt spójnej całości,
choć tak naprawdę jej elementy, rozpatrywane pojedynczo, mogą funkcjonować bez języka,
lecz to w nim tak naprawdę zostały stworzone.
Nauczyciele języka polskiego jako obcego to niewątpliwie ambasadorzy kultury
polskiej, których misją jest wprowadzanie uczniów nie tylko w świat samego języka, ale także
wszelkich jego składowych, które wpływają na kompetencje językowe oraz kształtują
językowy i pozajęzykowy obraz świata.
Zebrane w niniejszej pracy konspekty lekcji poświęcone są różnym świętom i ważnym
wydarzeniom obchodzonym w Polsce i są poukładane chronologicznie zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego. To nie tylko zadania i ćwiczenia kształtujące kompetencje
językowe, ale również, a może nawet przede wszystkim rozwijające kompetencję kulturową.
Współcześnie głównym celem nauczania języka obcego jest rozwijanie kompetencji
komunikacyjnej uczących się, definiowanej jako umiejętność posługiwania się systemem
językowym w konkretnych sytuacjach.1 „Kompetentny użytkownik języka umie bowiem
zdobywać i przekazywać informacje w mowie i piśmie w sposób poprawny i odpowiedni
w danej sytuacji.”2 Odwołując się do tych słów, staraliśmy się, aby różne wydarzenia
w kalendarzu roku szkolnego stały się pretekstem do rozwijania wszystkich ważnych
kompetencji, do rozmowy, komunikacji, a także były przy tym interesującą lekcją polskiej
kultury, zwyczajów i tradycji.
1A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005, s.15
2 H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2002, s.9
4
Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia, a także umiejętności i wiedzę
zdobyte w toku studiów podyplomowych, nasze lekcje przeznaczamy dla różnych grup –
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, a także dla różnych poziomów od A1 do B2.
Mamy nadzieję, że niniejsza praca będzie wsparciem i inspiracją dla nauczycieli języka
polskiego jako obcego i posłuży do tworzenia ciekawych spotkań z uczniami, które na długo
pozostaną w pamięci.
5
R o z d z i a ł I
Projekt edukacyjno-wychowawczy
6
Projekt edukacyjno-wychowawczy
Ewa Sobota
Integracja uczniów emigrantów z Ukrainy ze społecznością
szkoły podstawowej.
I. W projekcie biorą udział:
1. Uczniowie z Ukrainy z klas od 4-8 lub oddziału przygotowawczego.
2. Uczniowie polskiej szkoły reprezentowani przez przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego z klas 4-8.
3. Pedagog szkolny, wychowawcy klas, asystenci międzykulturowi.
*Projekt można realizować z dowolnymi grupami uczniów-emigrantów w szkołach
podstawowych.
II. Czas projektu: 1-2 godziny w tygodniu przez cztery do pięciu tygodni
Projekt powinien być realizowany co najmniej po trzech tygodniach pobytu uczniów
z Ukrainy w szkole.
Wynika to z konieczności wykorzystania tego czasu na odnalezienie się dzieci
w nowej sytuacji, poznania organizacji zajęć, nauczycieli, asystenta międzykulturowego,
pedagoga szkolnego, pomieszczeń szkolnych. W tym czasie dzięki współpracy
wychowawców i pedagogów uczniowie powinni poczuć się bezpiecznie w nowym
środowisku.
Czas ten jest potrzebny również pedagogom na poznanie i obserwację uczniów
z Ukrainy, rozmowy z ich rodzicami oraz na wstępną analizę ich potrzeb i zorganizowanie
w miarę możliwości fachowej opieki psychologicznej.
III. Cele projektu:
1. Zintegrowanie uczniów z Ukrainy z uczniami polskimi w szkole podstawowej.
2. Przygotowanie uczniów z oddziału przygotowawczego do nauki w szkolnych
oddziałach klasowych.
IV. Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa uczniów emigrantów.
7
2. Rozwijanie potrzeby przynależności i akceptacji przez rówieśników.
3. Przygotowanie uczniów cudzoziemców do funkcjonowania w polskiej szkole.
4. Budzenie tolerancji, poszanowania innego człowieka pod każdym względem.
5. Wyzbywanie się poczucia uprzedzeń i stereotypów.
6. Przeciwstawianie się wszelkiej dyskryminacji wobec innych.
7. Budzenie empatii i szacunku dla drugiego człowieka.
8. Pielęgnowanie własnych narodowych tradycji i dzielenie się nimi.
9. Umożliwienie uczniom odnoszenia sukcesów.
10. Wskazanie pracowników szkoły, którzy są kompetentni w dostarczeniu pomocy
uczniom z Ukrainy.
V. Przewidywane problemy związane z realizacją projektu:
1. Nieznajomość przez uczniów z Ukrainy języka polskiego.
2. Stan psychiczny uczniów z Ukrainy, który jest wynikiem często dramatycznych
przeżyć oraz niepewnością w obecnej sytuacji.
3. Wiek dojrzewania dzieci.
VI. Etapy realizacji projektu:
1. Przygotowanie polskich uczniów do realizacji projektu i współpracy z kolegami
z Ukrainy.
2. Gry i zabawy integracyjne.
3. Warsztaty integracyjne.
4. Spotkanie międzykulturowe. Prezentacja własnej tradycji, obyczajów i kultury
narodowej.
5. Zapoznanie uczniów z Ukrainy z Krakowem oraz gra terenowa.
6. Podsumowanie projektu. Sformułowanie planu samopomocy koleżeńskiej w nauce,
udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych dzieci z Ukrainy.
Etapy realizacji projektu.
1. Przygotowanie do realizacji projektu
Spotkanie z pedagogiem.
8
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele klas biorą udział
w spotkaniu z pedagogiem i asystentem międzykulturowym, aby móc poznać trudności
emigrantów i możliwości wspierania nowych kolegów z Ukrainy.
Na spotkaniu zostaną wykorzystane materiały własne, filmy.
Pedagog wyświetla filmik (10 min.) zrealizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
pt. Porozmawiajmy o wojnie w Ukrainie. Filmik przekazuje racjonalne podejście
do wojny na Ukrainie. W przekazie film informuje, jak należy wyeliminować u siebie lęk
w związku z obecną sytuacją.
Pedagog szkolny przedstawia uczniom temat spotkania i powody realizacji projektu.
Powołując się na wiedzę i informacje uczniów na temat trwającej wojny w Ukrainie,
proponuje, aby zastanowić się wspólnie co mogą czuć i jakie mogą mieć trudności
koledzy z Ukrainy w naszej szkole.
Uczniowie zapisują na tablicy słowa; lęk, niepewność, rozpacz, samotność, smutek,
zagubienie, bezsilność, obawa przed kontaktem z polskimi kolegami, obawa o przyszłość,
strach o rodzinę, poniżenie, niezrozumienie języka Polaków w mowie i piśmie,
nieznajomość pomieszczeń szkolnych, budynku, personelu i ich funkcji, miejscowości,
norm i zwyczajów szkolnych.
Pedagog prosi o głośne przeczytanie słów z tablicy oraz o wpisanie ich do przygotowanej
tabeli:
Emocje Umiejętności
lęk, niepewność, rozpacz, samotność,
smutek, zagubienie, bezsilność, obawa
przed kontaktem z polskimi kolegami,
obawa o przyszłość, strach o rodzinę,
poniżenie
nierozumienie j. polskiego, nieznajomość
pomieszczeń szkolnych, budynku szkoły,
pracowników i ich funkcji, nieznajomość
miejscowości, nieznajomość norm
i zwyczajów szkolnych
Pedagog prosi o podkreślenie tych emocji i umiejętności, w obrębie których my realnie
możemy pomóc.
Uczniowie prowadzą dyskusję i zaznaczają wybrane emocje i umiejętności.
Pedagog prosi uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób powinni się zachowywać
i pomagać, żeby nie urazić kolegów emigrantów.
Uczniowie i pani pedagog proponują zasady, według których podejmą działania.
9
Zasady komunikacji:
- będą się witać z koleżankami i kolegami,
- będą towarzyszyć, a nie narzucać się,
- we wspólnych zabawach i działaniach nie będą wypytywać o przeżycia i przeszłość,
- będą empatyczni.
Zasady działań:
- wyznaczą przewodników po budynku szkoły i powiedzą, do kogo się należy zwracać
w potrzebie,
- po uzgodnieniu z nauczycielami, skserują potrzebne im strony z podręczników i ćwiczeń,
- zaoferują spotkanie po zakończeniu lekcji,
- zaangażują się w projekt integracyjny,
- podpiszą pomieszczenia szkolne napisami w j. ukraińskim,
- zawieszą na korytarzu tablicę informacyjną dla dzieci z Ukrainy, którą będą uzupełniać
na bieżąco z asystentem międzykulturowym.
Pedagog udostępnia 10-minutowy filmik na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=z0I2iuC5m8w
Treść filmu: młody mężczyzna z Ukrainy podaje w sposób humorystyczny 10 przykładów
tego, co zaskoczyło go po przyjeździe do Polski.
Pedagog puentuje film np.: są między nami różnice, ale to nie przeszkadza we wspólnym
spędzaniu czasu i nauce.
Pedagog przedstawia plan zajęć integracyjnych.
Uczniowie komentują i podają pomysły do ewentualnej modernizacji planu.
2. Gry i zabawy integracyjne
a) „Wąż z imionami.”
Na podłodze w pomieszczeniu jest rozciągnięta lina. Grupa uczniów polskich
i ukraińskich ma się ustawić wzdłuż liny, biorąc pod uwagę swoje imiona. Ustawiają
się zgodnie z alfabetem. Powinni ze sobą współpracować.
Ułatwienie to tablica multimedialna z wyświetlonym polskim alfabetem i pomoc
asystenta. Ułatwienia wprowadzamy w miarę trudności, z jakimi spotkają
się uczniowie.
10
Na koniec zabawy asystent międzykulturowy wywołuje pary uczniów, które mają tak
samo na imię, ale inaczej wymawiamy imiona np.: Аліса - Alicja, Антон - Antek, Андрій -
Andrzej, Петро – Piotr, Павло - Paweł, Ірина – Irena, Марія – Maria, Юля -.Julia, Софія -
Zofia, Катерина - Katarzyna
b) Zabawy z chustą animacyjną klanza;
 Kolory – chusta klanza leży na podłodze. Wszyscy biegają w dowolnych kierunkach,
a na hasło stają jak najszybciej na wymienionym przez prowadzącego kolorze.
 Tańcząca chusta – falowanie chustą w rytm muzyki.
 Sztorm – chusta animacyjna jest rozciągnięta pomiędzy uczestnikami zabawy.
Wsypuje się na nią piłeczki, a zadaniem grupy jest zrobić sztorm, potrząsając chustą
tak, by piłeczki podskakiwały, ale nie spadły poza chustę.
 Piłka do dziury – trzymający chustę wachlują nią tak, aby położona na niej piłeczka
wpadła do otworu na środku.
 Czy masz ten kolor? – uczestnicy zabawy chodzą po obwodzie chusty w czasie,
gdy gra muzyka. Kiedy muzyka milknie, zatrzymują się i szukają na sobie elementu
w tym kolorze.
 Kto tak jak ja… – kolejno każdy uczestnik zabawy mówi zdanie „Kto tak jak ja…”
np. ma zielone oczy, ma dwie siostry, lubi czytać. Osoby, które identyfikują się tym
stwierdzeniem, zamieniają się miejscami.
 Spadochron – wszyscy energicznie poruszają chustą w górę i w dół. Na raz, dwa, trzy
wypuszczają chustę jak najwyżej i przebiegają pod nią na drugą stronę, by następnie
ją złapać.
 Czyja to dłoń/stopa? – kilka osób wchodzi pod chustę trzymaną przez pozostałych
na wysokości bioder. Jedna z nich wyciąga dłoń lub stopę przez dziurę na środku.
Zadaniem grupy jest odgadnąć, czyja to część ciała.
c) Zabawa konstrukcyjna „Wieża – dźwig”
Do zabawy jest potrzebna gra o tej samej nazwie.
Gra polega na budowaniu wieży z drewnianych klocków. Zadanie uczestników
nie jest jednak proste, liczy się tutaj przede wszystkim doskonała współpraca.
Każdy z zawodników trzyma w ręce sznurek, na jego końcu znajduje się dźwig,
którym należy unosić klocki tak, by powstała z nich wieża. Każdy musi poruszać
11
sznurkiem w taki sposób, by wieża się nie zawaliła. Ręce muszą dotykać tylko
sznurka, nie można pomagać sobie w inny sposób! W czasie gry dzieci muszą
ściśle współpracować.
Grę można zastąpić innymi grami konstrukcyjnymi do wykorzystania
w grupie.
d) Budujemy most
W sali stawiamy dwie pary krzeseł w odległości 2 metrów. Przygotowujemy
papier, sznurki, wstążki, taśmy klejące, patyczki. Uczniowie dzielą się na dwie
grupy polsko-ukraińskich uczniów. Ze zgromadzonych materiałów grupy budują
między krzesłami most, po którym będzie można przetoczyć gumową piłkę.
Zadanie wykonywane jest na czas.
e) Współpracujemy
Uczniowie pracują w grupach polsko-ukraińskich i wypełniają razem kartę
pracy. Mogą wykorzystywać do rozwiązania zadań komputer lub telefon.
Po wykonaniu karty pracy, uczniowie odczytują definicje pojęć „tolerancja”,
„współpraca” w języku polskim i ukraińskim.
Karta pracy w Załączniku nr 1.
Na koniec warsztatów integracyjnych pedagog z asystentem międzykulturowym
przedstawia plan organizacji wspólnej uroczystości prezentującej swoje narody.
Uczniowie przygotowują prezentację z pedagogiem, asystentem międzykulturowym
lub z wychowawcami.
3. Warsztaty integracyjne
Na tym etapie można zaproponować zorganizowanie warsztatów dla uczniów.
Propozycje spotkań integracyjnych poza szkołą:
- warsztaty robienia pizzy,
12
- wyjście na kręgle.
*Warsztaty poza szkołą może sfinansować Rada Rodziców, Dyrektor szkoły, udział
w programach miejskich np. PROGRAMU WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
#SU-w-ak lub sponsorzy
Spotkania zorganizowane w szkole:
- zawody sportowe,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia taneczne.
Zajęcia organizowane w szkole mogą być przygotowaniem do następnego etapu
projektu – spotkania międzykulturowego.
*Aby przeprowadzić zajęcia profesjonalnie w dostosowanych pomieszczeniach można
skorzystać ze współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury.
4. Spotkanie międzykulturowe
Uczniowie realizujący projekt ze szkoły podstawowej spotykają się z uczniami
z Ukrainy. W spotkaniu biorą udział pedagog, asystent i zaproszeni goście; dyrektor,
wychowawcy, pozostali uczniowie z klas, rodzice uczniów ukraińskich.
Sala, w której odbywa się spotkanie, jest udekorowana symbolami narodowymi
krajów, ilustracjami i przepisami popularnych potraw w danym kraju, zdjęcia zespołów
muzycznych, których słuchają uczniowie, tablicami ze zwrotami grzecznościowymi i innymi
zwrotami często używanymi wśród uczniów. Wywieszone są również mapy miasta
Krakowa i zdjęcia obiektów, w których są centra informacji lub instytucje przydatne
rodzinom emigranckim. Na kartkach znajdują się adresy mailowe instytucji, które
wspomagają rodziny z Ukrainy. Uczniowie ubrani są odświętnie.
Na stołach przygotowane są wypieki sporządzone przez mamy polskich i ukraińskich
uczniów lub inne potrawy. Jedna z uczennic jest ubrana w strój krakowski i częstuje
krakowskimi obwarzankami.
Spotkanie prowadzi Samorząd Uczniowski.
Na scenie pojawiają się na przemian dzieci z Ukrainy i Polski, które udostępniają
prezentacje na tablicy multimedialnej na temat:
13
- tradycje i święta w naszych rodzinach,
- popularne potrawy,
- zabytki/historyczne miejsca,
- sławni ludzie (malarze, pisarze, poeci, kompozytorzy, naukowcy, piłkarze, zespoły
muzyczne itp.),
- popularna muzyka dla młodzieży,
- ulubione gry komputerowe,
- czym się interesujemy, co robimy w wolnym czasie,
- inne tematy zaproponowane przez uczniów.
Uczniowie śpiewają zaproponowane i przygotowane przez siebie piosenki.,
W czasie poczęstunku uczniowie starają się rozmawiać na swobodne tematy.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zaprasza dzieci z Ukrainy na wycieczkę
na Rynek Krakowski.
*Uczniowie porozumiewają się po polsku z wykorzystaniem mimiki i gestów,
po angielsku, z pomocą asystenta międzykulturowego.
*Podstawowe zwroty polsko-ukraińskie w tabeli do wykorzystania (Załącznik nr 2).
*Należy z dużą empatią i zrozumieniem podejść do tematu prezentacji przez uczniów
z Ukrainy swoich miejsc zamieszkania, zabytków, które być może już nie istnieją ze względu
na toczącą się wojnę. Uczniowie sami powinni dokonać wyboru materiałów do prezentacji.
5. Zapoznanie uczniów emigrantów z Krakowem oraz gra terenowa
Pedagog szkolny organizuje wycieczkę z co najmniej 5 opiekunami i asystentem
międzykulturowym.
Uczniowie mają przygotowane krótkie informacje na temat zabytkowego Rynku,
Sukiennic, Kościoła Mariackiego, Wieży Ratuszowej, pomnika Adama Mickiewicza. Mogą
je zaprezentować w j. polskim lub j. angielskim. Asystent międzykulturowy rozdaje
te informacje przetłumaczone na j. ukraiński. Uczniowie prezentują przygotowane
informacje, stojąc przy adekwatnych zabytkach.
Następnie uczniowie dzielą się na 5 grup. Każda grupa dostaje zadanie odnalezienia
na Rynku wyznaczonych miejsc zgodnie z mapką do gry (Załącznik nr 3 i 4). Asystent
międzykulturowy udziela dodatkowych wskazówek w j. ukraińskim. Grupy z opiekunami
udają się na poszukiwanie obiektów. Po wykonaniu zadań w terenie, uczniowie kończą
wycieczkę i udają się na teren szkoły. Otrzymują w prezencie mapę miasta Krakowa.
14
*Opiekunami w czasie wycieczki mogą być wychowawcy świetlicy, bibliotekarz,
rodzice. Można zmniejszyć ilość grup. Wtedy jedna grupa będzie poszukiwała więcej
niż dwóch miejsc na Rynku.
6. Podsumowanie projektu. Sformułowanie planu samopomocy koleżeńskiej
w nauce, udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych dzieci z Ukrainy
W spotkaniu podsumowującym projekt biorą udział; pedagog szkolny, asystent
międzykulturowy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele uczniów
z Ukrainy.
Pani pedagog zaczyna spotkanie podziękowaniem za zaangażowanie się uczniów
w realizację projektu oraz wywołuje dyskusję pytaniami:
Co było dla Was atrakcyjne, przyjemne w czasie projektu?
Co mogliśmy zrobić inaczej?
Uczniowie biorą udział w swobodnej rozmowie. Podsumowują projekt, wyciągają
wnioski.
Następnie planują dalsze działania związane z planem pomocy koleżeńskiej
dla obcojęzycznych kolegów. Proponują, aby informacje dotyczące samopomocy
koleżeńskiej z konkretnych przedmiotów były umieszczone na powieszonej tablicy
informacyjnej dla uczniów z Ukrainy. Przedstawiają łączników, którzy będą wspierać
uczniów w konkretnych sprawach.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawia plan uroczystości i imprez
w szkole w ciągu roku szkolnego. Prosi, aby uczniowie z Ukrainy dopisali swoje terminy
świąt narodowych i rodzinnych. Plan ten zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej.
W system informacyjny zostaje włączony asystent międzykulturowy.
Podsumowanie:
Przedstawiłam propozycję projektu integracyjnego uczniów polskich i ukraińskich
w polskiej szkole podstawowej na bazie własnych doświadczeń.
Nie podawałam ilości uczniów, grup ani dokładnie ich wieku w propozycji gier,
zabaw, konkursów. Zasady gier i zadań do wykonania w projekcie są bardzo elastyczne
i można modyfikować według własnych warunków. Projekt też można realizować z samym
15
oddziałem przygotowawczym lub tylko z uczniami znajdującymi się w poszczególnych
klasach.
W akapitach z gwiazdką przedstawiłam alternatywne rozwiązania i praktyczne rady
dotyczące organizacji poszczególnych etapów.
Realizacja projektu integrującego dzieci z polski i emigrantów ma niewymierne
korzyści w funkcjonowaniu nie tylko pojedynczych uczniów, ale i całej szkoły. Uczniowie
obcojęzyczni otrzymują pomoc, szacunek, pewność siebie i akceptację. Uczniowie polscy
mogą rozwijać samorządność na terenie szkoły, zdolność do empatii, poszerzać wiedzę,
dostrzegać swoją wartość, widzieć efekty swojej pracy i spotkać nowe koleżanki i kolegów.
Przeprowadzenie projektu będzie sukcesem pod warunkiem:
1. Zaangażowania się dyrekcji szkoły i kadry nauczycielskiej oraz Samorządu
Uczniowskiego
2. Zrozumienia i empatii wobec uczniów emigrantów w czasie wszystkich działań.
Bibliografia:
1. Joanna Biegaj, Podstawowe zwroty po ukraińsku i słówka (plus wymowa)”,
https://mamotoja.pl/aktualnosci/podstawowe-zwroty-po-ukrainsku-33966-r1/,
dostęp: 01.02.23 r.
2. Fundacja DajemyDzieciomSile, Porozmawiajmy o wojnie w Ukrainie,
https://www.youtube.com/watch?v=nFTWd4hCPwQ, dostęp: 01.02.23 r.
3. Instrukcja do gry Chusta Klanza / płachta animacyjna i edukacyjna.
4. Instrukcja do gry integracyjnej „Wieża – Dźwig”.
5. Anna Majchrowska-Bar, Gra terenowa „Krakowski Rynek”.
6. Mapy google – zrzuty mapek, dostęp: 01.02.23 r.
7. Nieidealny blog, Szok kulturowy w Polsce. Różnica między Ukrainą,
a Polską, https://www.youtube.com/watch?v=z0I2iuC5m8w, dostęp: 01.02.23 r.
16
Załącznik nr 1
Współpracujemy !!!
Співпрацюємо!!!
W razie trudności możecie korzystać z komputera.
В разі потреби можеш користуватись компютером.
1. Narysuj i pokoloruj flagę Ukrainy i Polski.
1. Намалюй та розфарбуй прапор України та Польщі.
Ukraina
Україна
Polska
Польща
2. Dopisz stolicę
2. Допиши назву столиці
UKRAINA –
Україна -
POLSKA –
Польща -
17
3. Zaznacz na mapie Europy Ukrainę na żółto i Polskę na czerwono.
3. Познач на карті Європи Україну жовтим кольором, а Польщу
Червоним.
Zaznacz miasto Kraków i Lwów.
Познач місто Львів і Краків
Połącz miasta prostą linią.
З’єднай ці міста однією лінією
18
4. Z jakim państwem kojarzy Wam się ten kwiat? Napisz jego nazwę.
4. З якою країною пов’язана ця квітка? Напиши назву квітки.
………………. - ………………………..
……………………… - …………………………..
19
5. Oznacz na mapie Krakowa naszą szkołę i Rynek Krakowski.
5. Познач на карті Кракова нашу школу і Краківський Ринок.
6. Wpisz do tabeli sławnych ludzi z Twojego kraju.
6. Впиши в таблицю відомих людей з твоєї країни.
UKRAINA POLSKA
Poeta
Поет
Malarz
Художник
Piłkarz
Футболіст
Piosenkarz
Співак
20
7. Ile ludzi zamieszkuje w naszych państwach?
7. Скільки людей проживає в наших країнах?
UKRAINA - …………………………….
POLSKA - ………………………………
8. Napiszcie definicję pojęcia „tolerancja” po polsku i ukraińsku.
8. Напишіть чим є “толеранція” українською та польською
мовами.
9. Napiszcie definicję pojęcia „współpraca” po polsku i ukraińsku.
9. Напишіть що таке “співпраця” польською і українською мовами.
10. Narysujcie na kartce obrazek pt.: „Las”.
10. Намалюйте на аркуші картину під назвою “Ліс”
21
Załącznik nr 2
Podstawowe zwroty grzecznościowe po ukraińsku:
 cześć – Привіт (pryvit)
 dzień dobry – Добрий день (dobryj den')
 dobry wieczór – Добрий вечір (dobryj weczir)
 zapraszamy! – Запрошуємо! (zaproszujemo)
 do widzenia – До побачення (do pobaczenia)
 jak masz na imię? – Як тебе звати? (jak tebe zwaty)
 bardzo mi miło – Дуже приємно (duże pryjemno)
 nazywam się... – мене звати... (mene zwaty...)
 czego ci potrzeba? – що вам потрібно? (szczo wam potribno)
 wszystko w porządku? – Все в порядку? (wse w porjadku)
 proszę – будь ласка (budʹ laska)
 dziękuję bardzo – Дуже дякую (duże djakuju)
 przepraszam – перепрошую (pereproszuju)
 nie ma za co! – Нема за що (nema za szczo)
 smacznego – смачного [smacznoho]
Inne zwroty przydatne w rozmowie:
 jest / nie ma – є / немає (je / nemaje)
 tak / nie – так / ні (tak / ni)
 nie wiem – я не знаю (ja ne znaju)
 nie rozumiem – я не розумію (ja ne rozumiju)
Podstawowe pytania po ukraińsku:
 ile? – скільки (skil'ky)
 co – що (szczo)
 jak – як (yak)
 ile – скільки (skilʹky)
 kto – хто (khto)
 gdzie? – де? (de)
 skąd? – звідки? (zwidky)
 dokąd? – куди? (kudy)
22
 kiedy? – коли? (koly)
 od kiedy? do kiedy? – відколи? доколи? (widkoly, dokoly)
 ile masz lat? – скільки тобі років? (skilʹky tobi rokiv?)
 mam … lat – Я … років (ja … rokiv)
 jaki jest twój numer telefonu? – Який у вас номер телефону? (jakyj u was nomer
telefonu)
Podstawowe zwroty dotyczące drogi / kierunku / podróży:
 wyjdź na zewnątrz – Вийти на вулицю (wyjty na wulycju)
 idź prosto – Іди прямо (idy prjamo)
 skręć w prawo – Поверніть праворуч (powernitʹ praworucz)
 skręć w lewo – Поверніть ліворуч (powernitʹ livorucz)
 wejście – вхід (wchid)
 wyjście – Вихід (wychid)
 przystanek autobusowy – автобусна зупинка (avtobusna zupynka)
 autobusy – автобуси (awtobusy)
 pociągi – поїзди / потяги (pojizdy / potjahy)
 bilet – квиток (kvytok)
Inne przydatne słówka w języku ukraińskim:
 sklep – магазин (mahazyn)
 apteka – аптека (aptéka)
 leki – ліки (liky)
 szpital – лікарня (likarna)
 jedzenie – їжа (jiża)
 picie – напої (napoji)
 pić – пити (pyty)
 sklep spożywczy – продуктовий (produktovyj)
 restauracja – ресторан (restoran)
 koc – ковдра (koudra)
 zamknięte – зачинено (zaczyneno)
 mieszkanie – квартира (kwartyra)
 toaleta – туалет (tualet)
 wstań – Вставай (vstavaj)
23
 usiądź – Сідайте (sidajte)
 narysuj – малювати (maluvaty)
Pory dnia i czas
 rano – ранок (ranok)
 dzień – день (denʹ)
 wieczór – вечір (veczir)
 noc – ніч (nicz)
 godzina – година (hodyna)
 tydzień – тиждень (tyzhdenʹ)
 miesiąc – місяць (misyatsʹ)
 rok – рік (rik)
 dzisiaj – сьогодні (sʹohodni)
 jutro – завтра (zavtra)
 wczoraj – вчора (vczora)
24
Załącznik nr 3
25
Załącznik nr 4
26
R o z d z i a ł I I
J E S I E Ń
27
1. Dorota Pitala
Pierwszy dzień jesieni
Scenariusz zajęć języka polskiego jako obcego
Poziom: A1/A2 (klasy I-III)
Blok tematyczny: W kręgu świąt i uroczystości
Cele ogólne
 Zwrócenie uwagi na zmiany związane z jesienią, zachodzące w przyrodzie.
 Rozwijanie umiejętności współdziałania w sytuacji zabawowo-zadaniowej.
 Poznanie nazw darów jesieni.
 Rozwijanie umiejętności dobierania stroju odpowiednio do pogody.
 Rozwijanie umiejętności językowych w zakresie słownictwa biernego i czynnego.
 Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 potrafi tworzyć słownik tematyczny związany z jesienią,
 umie wypowiadać się na temat własnych doświadczeń związanych ze zmianami
zachodzącymi w przyrodzie jesienią,
 potrafi wskazać wokół siebie kolory kojarzące się z jesienią,
 nazywa przedmioty związane z jesienią,
 słucha uważnie wiersza i odpowiada na pytania dotyczące jego treści,
 aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Metody pracy:
 podające – wiersz, pogadanka, rozmowa kierowana,
 eksponujące – ilustracja,
 praktyczne – szyfr, karty pracy,
 aktywizujące – zagadki.
28
Formy pracy
indywidualna i zbiorowa
Środki dydaktyczne:
 wzrokowe – ilustracja jesieni,
 słuchowe – wiersz, zagadki,
 wzrokowo-słuchowe – łączenie elementów i ich nazywanie.
Przebieg zajęć
1. Czynności przygotowawcze
Nauczyciel wita dzieci, sprawdza obecność, przedstawia temat zajęć.
Powitanie: Witam wszystkich w czerwonych skarpetkach, witam wszystkich, którzy…
(utrwalenie kolorów, podkreślenie kolorów jesieni).
Zabawa powitalna. Przypomnienie nazw kolorów: żółty, czerwony, pomarańczowy,
brązowy, zielony. Na umówiony sygnał dzieci szukają przedmiotu w podanym kolorze
poruszając się po całej sali.
2. Czynności podstawowe
Szyfr. Dzieci rozszyfrują temat zajęć (Załącznik 1.)
Nauczyciel informuje dzieci, że kalendarzowa jesień zaczyna się zawsze 23 września i trwa
do 22 grudnia.
Wiersz. Nauczyciel czyta dzieciom wiersz Pani Jesień na spacerze (Załącznik 2.).
Pytania. Dzieci próbują odpowiedzieć na pytania:
- Co robiła jesień?
- Co schowała w fartuszku?
- Co zbierała do koszyka?
- Po czym poznajemy, że nadeszła jesień?
29
Nazwa z obrazkiem. Nauczyciel prosi dzieci, aby po kolei wymieniły wszystkie dary jesieni,
które wystąpiły w wierszu. Dzieci podają nazwę i łączą ją z obrazkiem.
Uczniowie wymieniają elementy związane z jesienią – jabłko, jeżyny, gruszki, dynia, por,
seler, ziemniaki, listki kolorowe, orzechy, grzyby, kasztany, żołędzie, jarzębina.
(Załącznik 3.).
Karta pracy. Dzieci łączą w pary dary jesieni (Załącznik 4.) i głośno wymieniają ich nazwy.
Szyfr. Uczniowie rozszyfrowują nazwy (Załącznik 5.), utrwalając ich pisownię.
*Zagadki. Nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły i zadaje im zagadki związane z jesienią.
Zespół, który odgadnie więcej zagadek, wygrywa.(Załącznik 6.).
*Ilustracja. Nauczyciel prezentuje ilustrację przedstawiającą przyrodę jesieni (Załącznik 7.).
Uczniowie nazywają kwiaty, owoce, warzywa, drzewa charakterystyczne dla tej pory roku.
*w zależności od poziomu grupy i czasu
3. Czynności końcowe
Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Co najbardziej, a co najmniej podobało ci
się na dzisiejszych zajęciach”?
Pożegnanie. Nauczyciel żegna dzieci zabawą „Żegnam wszystkich, którzy lubią dynie…
(nauczyciel wykorzystuje wyrazy poznane na lekcji).
Bibliografia:
 https://www.akademianiemanudka.pl/2020/10/jesien-karty-pracy-prace-
plastyczne.html, dostęp: 2.02.2023
 https://www.pngegg.com/pl/search?q=jesienne+owoce, dostęp: 2.02.2023
 https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-jesieni/ , dostęp: 2.02.2023
30
Załącznik 1.
31
Załącznik 2.
32
Załącznik 3.
33
Załącznik 4.
34
Załącznik 5.
35
Załącznik 6.
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/04/autumn-1649362_1920.jpg, dostęp: 2.02.23
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/04/rowan-1546556_1920.jpg, dostęp: 2.02.23
36
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2015/09/cid_d8b2a4e4-bb7f-4c78-b2b5-1a0b6b632865internet.jpg,
dostęp: 2.02.23
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2015/09/deszczyk.jpg, dostęp: 2.02.23
37
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/04/park-3682796_1920.jpg, dostęp: 2.02.23
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2006/10/gathering-448866_1280.jpg, dostęp: 2.02.23
38
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2016/10/hallowen-dynia.jpg, dostęp: 2.02.23
39
Załącznik 7.
https://e7.pngegg.com/pngimages/127/306/png-clipart-fruits-on-basket-illustration-autumn-leaf-color-fruit-basket-with-
fruits-and-autumn-leaves-natural-foods-food-thumbnail.png, dostęp: 2.02.23
https://e7.pngegg.com/pngimages/352/660/png-clipart-autumn-computer-icons-fruit-autumn-natural-foods-food-
thumbnail.png, dostęp: 2.022.23
40
2. Jolanta Chlebowska-Kasztelan
Chłopcy w naszej klasie. Dzień Chłopaka.
Scenariusz zajęć języka polskiego jako obcego
Poziom: A2 (klasy IV-VIII)
Blok tematyczny: W kręgu świąt i uroczystości
Cele ogólne
● Rozwijanie umiejętności językowych w zakresie słownictwa biernego i czynnego.
● Zapoznanie ze zwyczajem obchodzenia 30 września każdego roku w szkołach,
domach, zakładach pracy Dnia Chłopaka.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 wyszukuje w tekście przymiotniki,
 dostrzega różnice między przymiotnikami w stopniu równym a wyższym
i najwyższym,
 bada podobieństwa i różnice w stopniowaniu przymiotników między stopniem
równym a wyższym,
 stopniuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym,
 poszerza zasób słów związanych z tematem,
 współpracuje w grupie.
Formy pracy
 indywidualna i zbiorowa.
Metody pracy:
 podające – pogadanka, rozmowa kierowana, opowiadanie,
 eksponujące – ilustracje,
 praktyczne – pokaz z objaśnieniami,
 aktywizujące – burza mózgów.
41
Środki dydaktyczne:
 wzrokowe-słuchowe – karty pracy z tekstem odczytywanym głośno przez nauczyciela
i ilustracjami (wyświetlane także przez nauczyciela na tablicy
multimedialnej/ekranie).
Przebieg zajęć
1. Czynności przygotowawcze
Nauczyciel wita dzieci, sprawdza obecność, przedstawia cel zajęć.
2. Czynności podstawowe
Nauczyciel dzieli uczniów na 3-4-osobowe grupy (ew. uczniowie robią to sami lub
podział dokonuje się w wyniku losowania) i rozdaje dzieciom karty z tekstem i zadaniem.
(Karta pracy 1.)
Nauczyciel głośno odczytuje opowiadanie, a uczniowie śledzą tekst na kartkach.
Dzień Chłopaka w naszej klasie
Dziś w naszej klasie było bardzo wesoło. Obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Wcześnie
rano dziewczyny razem z wychowawczynią udekorowały naszą salę balonami i serpentynami.
W trzech dużych koszach ukryły prezenty dla chłopaków. Na stołach rozłożyły małe talerze,
kolorowe serwetki i białe kubki oraz przygotowane przez naszych rodziców smakowite ciasta
i soki owocowe oraz wodę.
Kiedy zadzwonił dzwonek na pierwszą lekcję, dziewczyny włączyły wesołą muzykę
i zaprosiły chłopców do sali. Ależ zrobili wielkie oczy, gdy zobaczyli piękną salę, słodkości
i … tajemnicze kosze.
Pani poprosiła, byśmy usiedli na dywanie wokół koszy. Najpierw każdy z chłopców
podchodził do pierwszego lub drugiego kosza. Zamykał oczy, wybierał paczkę i wracał
na miejsce. Potem pani losowała imię i wybrany chłopak podchodził do trzeciego kosza,
z którego mógł wyjąć drugi prezent. Gdy każdy miał już przed sobą dwa pakunki, pani
pozwoliła niecierpliwym chłopakom rozpakować prezenty.
Okazało się, że z pierwszego kosza można było wylosować ciepłe skarpetki lub ładne
karty do gry. W drugim koszu ukryte były małe piłki i słodkie czekolady. Trzeci krył w sobie
prawdziwe skarby. Były w nim ciekawe gry planszowe, grube książki i drogie kostki Rubika.
Niektórzy chłopcy wymienili się prezentami. Dominik dał Jasiowi piłkę, a Jasiek oddał
mu kostkę Rubika. Najważniejsze, że każdy z chłopców był zadowolony.
Potem przez dwie godziny wspólnie się bawiliśmy, śmialiśmy się i objadaliśmy się
smakołykami. Placek ze śliwkami był pyszny, ale chłopcy uznali, że sernik z lukrem był
42
smaczniejszy. Natomiast nasza pani, która jest prawdziwym łasuchem, stwierdziła, że tort
bezowy był najlepszy.
To był cudowny dzień.
Nauczyciel pyta, czy wszystkie słowa i zwroty są zrozumiałe. Jeżeli nie, objaśnia je.
Warto zwrócić uwagę na takie słowa i wyrażenia, jak zrobili wielkie oczy, serpentyny, kostka
Rubika, łasuch, sernik z lukrem.
Następnie przypomina, jakie wyrazy nazywamy przymiotnikami. Prosi uczniów,
by podali pytania, na jakie przymiotniki odpowiadają (jaki? jaka? jaki? jacy? jakie?). Potem
zleca uczniom, by podkreślili w tekście wszystkie wyrazy, które są przymiotnikami.
Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel razem z uczniami sprawdzają, czy każda
grupa odnalazła wszystkie wyrazy.
Potem nauczyciel zwraca uwagę uczniów na drugie i trzecie zdania w przedostatnim,
piątym akapicie. (Najlepiej wyświetlić je na tablicy multimedialnej (ekranie) lub zapisać
na tablicy i podkreślić trzy przymiotniki wskazane poniżej).
Placek ze śliwkami był pyszny, ale chłopcy uznali, że sernik z lukrem był smaczniejszy.
Natomiast nasza pani, która jest prawdziwym łasuchem, stwierdziła, że tort bezowy był
najlepszy.
Nauczyciel zaprasza uczniów do burzy mózgów i rozstrzygnięcia problemu, w czym
są podobne (znaczeniowo), a czym się różnią wyróżnione przymiotniki (stopniem, wskazują,
które ciasto miało lepszy lub najlepszy smak). Nauczyciel podsumowuje rozmowę,
że przymiotniki w języku polskim podlegają stopniowaniu. Potem grupa może wykonać
pierwsze i drugie polecenie na Karcie pracy 2.
Następnie nauczyciel rozdaje uczniom wklejkę do zeszytu z zasadami stopniowania
przymiotników. (Załącznik 2.) Dzieci wklejają wlepkę, a nauczyciel wyświetla jej treść
na tablicy multimedialnej (ekranie). Potem uczniowie razem z nauczycielem analizują
przestawione tam przykłady wskazując sposoby tworzenia stopnia wyższego i najwyższego.
43
Nauczyciel prosi, by uczniowie w grupach wypełnili tabelę z przymiotnikami na
Karcie pracy 1. oraz wykonali polecenie 3. na Karcie pracy 2, a na końcu zadanie
na Karcie pracy 3. Nauczyciel kontroluje przebieg prac w zespołach, i koryguje ewentualne
błędy.
3. Czynności końcowe
Nauczyciel dziękuje uczniom za wspólną pracę. Na koniec dodaje, że nie wszystkie
przymiotniki podlegają stopniowaniu, o czym przyjdzie się im jeszcze dowiedzieć
w przyszłości.
Nauczyciel przekazuje Kartę pracy 4. jako zadanie domowe, po czym żegna uczniów.
Bibliografia:
1. Madelska L., Warchoł-Schlottmann, Odkrywamy język polski. Gramatyka dla
uczących (się) języka polskiego jako obcego, Kraków 2018
2. Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego,
Kraków 2022
44
Załącznik 1.
Stopień wyższy
Najczęściej stopniujemy tak: 
Stopień równy
temat zakończony
na spółgłoskę
Stopień wyższy
+szy
+sza
+sze
Stopień równy
temat zakończony
na grupę spółgłosek
Stopień wyższy
+iejszy
+iejsza
+iejsze
młody młodszy ładny ładniejszy
bogata bogatsza smutna smutniejsza
stare starsze ważne ważniejsze
Czasami litery znikają lub zmieniają się na inne, np. tak: 
Stopień równy
Stopień wyższy
+szy
+sza
+sze
Stopień równy
Stopień wyższy
+szy
+sza
+sze
brzyd-ki brzydszy wesoły weselszy
szer-oka szersza miła milsza
dale-kie dalsze drogie droższe
Są też i wyjątki3 oraz stopniowanie opisowe. 
Stopień równy Stopień wyższy Stopień równy Stopień wyższy
bardziej/mniej
dobry lepszy chory bardziej chory
zły gorszy interesujący bardziej interesujący
mały mniejszy kolorowy bardziej kolorowy
duży większy
Stopień najwyższy jest bardzo prosty. Uff! 
Dodaj tylko naj- do stopnia wyższego.
naj-młodszy naj-bardziej kolorowy
naj-lepsza naj-mniej sympatyczna
3przymiotniki supletywne za: Madelska L., Warchoł-Schlottmann M., Odkrywamy język polski. Gramatyka
dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, Kraków 2018, s.106
45
Karta pracy 1.
Dzień Chłopaka w naszej klasie
Dziś w naszej klasie było bardzo wesoło. Obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Wcześnie
rano dziewczyny razem z wychowawczynią udekorowały naszą salę balonami i serpentynami.
W trzech dużych koszach ukryły prezenty dla chłopaków. Na stołach rozłożyły małe talerze,
kolorowe serwetki i białe kubki oraz przygotowane przez naszych rodziców smakowite ciasta
i soki owocowe oraz wodę.
Kiedy zadzwonił dzwonek na pierwszą lekcję, dziewczyny włączyły wesołą muzykę
i zaprosiły chłopców do sali. Ależ zrobili wielkie oczy, gdy zobaczyli piękną salę, słodkości
i … tajemnicze kosze.
Pani poprosiła, byśmy usiedli na dywanie wokół koszy. Najpierw każdy z chłopców
podchodził do pierwszego lub drugiego. Zamykał oczy, wybierał paczkę i wracał na miejsce.
Potem pani losowała imię i wybrany chłopak podchodził do trzeciego kosza, z którego mógł
wyjąć drugi prezent. Gdy każdy miał już przed sobą dwa pakunki, pani pozwoliła
niecierpliwym chłopakom rozpakować prezenty.
Okazało się, że z pierwszego kosza można było wylosować ciepłe skarpetki lub ładne
karty do gry. W drugim koszu ukryte były małe piłki i słodkie czekolady. Trzeci krył w sobie
prawdziwe skarby. Były w nim ciekawe gry planszowe, grube książki i drogie kostki Rubika.
Niektórzy chłopcy wymienili się prezentami. Dominik dał Jasiowi piłkę, a Jasiek oddał mu
kostkę Rubika. Najważniejsze, że każdy z chłopców był zadowolony.
Potem przez dwie godziny wspólnie się bawiliśmy, śmialiśmy się i objadaliśmy się
smakołykami. Placek ze śliwkami był pyszny, ale chłopcy uznali, że sernik z lukrem był
smaczniejszy. Natomiast nasza pani, która jest prawdziwym łasuchem, stwierdziła, że tort
bezowy był najlepszy.
To był cudowny dzień.
1. Wyszukajcie w tekście przymiotniki, które opisywały prezenty dla chłopców.
2. Wpiszcie je do pierwszej wolnej kolumny.
3. Popiszcie do każdego przymiotnika stopień wyższy i najwyższy. Skorzystajcie z tabeli
pomocniczej.
46
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
książka4
gruba grubsza najgrubsza
czekolada
gra planszowa
skarpetki
karty do gry
kostka Rubika
piłka
4 Źródło ilustracji: https://pixabay.com/vectors/beach-ball-ball-inflatable-beach-575425/,
https://pixabay.com/illustrations/rubik-s-cube-cube-rubik-puzzle-toy-3347244/
https://pixabay.com/photos/cards-jass-cards-card-game-627167/
https://pixabay.com/photos/amount---say-color-climbing-aka-995463/
https://pixabay.com/photos/monopoly-game-play-cubes-board-6851048/
https://pixabay.com/photos/monopoly-game-play-cubes-board-6851048/
47
Karta pracy 2.
1. Znajdź w tekście przymiotniki, które opisywały smak pokazanych ciast.
2. Wpisz przymiotniki do odpowiedniej kolumny w zależności od jego stopnia.
3. Uzupełnij tabelę o pozostałe formy tych przymiotników.
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
placek ze śliwkami5
sernik z lukrem
tort bezowy
5 Źródła ilustracji:
https://pixabay.com/photos/plum-cake-plums-streusel-cake-cakes-3641810/
https://pixabay.com/photos/cheesecake-table-dessert-cream-1578691/
https://pixabay.com/photos/mixed-berries-pavlova-pie-cake-1470228/
48
Karta pracy 3.
1. Odszukajcie w tekście przymiotniki, które określały przedmioty przedstawione
na rysunkach.
2. Uzupełnijcie tabelę o stopień wyższy i najwyższy przymiotników.
serwetki6 kolorowe
kosz tajemniczy
6 Źródła ilustracji:
https://pixabay.com/photos/laundry-basket-wicker-basket-wicker-2414021/
https://pixabay.com/photos/napkins-paper-backgrounds-white-4847737/
49
Karta pracy 4.
1. Wpisz w luki stopień wyższy przymiotników.
2. Podpisz na rysunku, jak mają na imię chłopcy.
3. Uzupełnij tabelę właściwymi formami przymiotnika.
https://pixabay.com/photos/boys-brothers-family-child-cute-554375/
Dominik jest (wysoki) ________________ niż Jasiek.
Jasiek jest (niski) ________________ niż Dominik.
Jasiek ma (jasne)_______________________ włosy niż Dominik.
Dominik ma (ciemne) _______________________ włosy niż Jasiek.
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
wysoki
niski
jasny
ciemny
…………………….
…………………….
50
3. Agnieszka Wątorek
Nasi domowi ulubieńcy. 4 października Światowy Dzień
Zwierząt.
Scenariusz zajęć języka polskiego jako obcego
Poziom: A1/uczniowie z Ukrainy w wieku 8-10 lat
Blok tematyczny: W kręgu świąt i uroczystości.
Czas: 90 minut
Cele ogólne
 Nauka formuł na powitanie stosowanych w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych.
 Utrwalanie nazw zwierząt domowych w różnych postaciach fleksyjnych.
 Wprowadzenie nazw przymiotnikowych: powolny, zdrowy/zdrów, wierny, gadatliwy,
strachliwy, leniwy, biedny, jadowity oraz czasowników: marzyć (o), tęsknić (za), prosić
(o), pragnąć, troszczyć się (o) wraz z ich rekcją.
 Zapoznanie z konstrukcjami składniowymi typu: Ktoś mieszka z kimś, Ktoś marzy
o czymś, Ktoś tęskni za czymś.
 Rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem.
 Zachęcanie do budowania własnych pytań.
Cele szczegółowe (operacyjne):
Uczeń:
 używa formuł powitalnych stosownie do okoliczności rozmowy (Dzień dobry, Cześć,
Witaj, Hej, Siema, Kopę lat, Czołem, Graba),
 nazywa domowych ulubieńców (pies, kot, chomik, królik, świnka morska, rybki,
papuga, kanarki, żółw, wąż),
 podkreśla w tekście wyrazy reprezentujące wskazaną kategorię obiektów (żywe
stworzenia),
 stosuje właściwe formy fleksyjne dla rzeczowników nazywających zwierzęta,
 używa określeń odnoszących się do zwierząt (powolny, zdrowy/zdrów, wierny,
gadatliwy, strachliwy, leniwy, biedny, jadowity),
51
 łączy czasowniki: marzyć (o), tęsknić (za), prosić (o), pragnąć, troszczyć się (o)
z właściwymi pod względem semantycznym i gramatycznym rzeczownikami,
 słucha uważnie tekstu, śledząc go wzrokiem,
 ocenia prawdziwość zdań odnoszących się do treści listu,
 uczestniczy we wspólnej dyskusji na temat domowych ulubieńców.
Metody pracy:
 podające: metoda słowno-oglądowa, praca z tekstem, pogadanka, opis, objaśnianie,
 eksponujące: pokaz z elementami przeżycia,
 praktyczne: pokaz z objaśnieniem, instruktaż, ćwiczenia językowe, gry dydaktyczne.
Formy pracy:
 praca indywidualna zróżnicowana,
 praca w parach,
 praca zbiorowa zróżnicowana.
Pomoce dydaktyczne:
 wzrokowe: obrazki, karty pracy, teksty drukowane,
 słuchowe: czytane teksty.
52
Przebieg zajęć
Etap zajęć Czynności nauczyciela Czynności ucznia
Czynności
przygotowawcze,
w tym
wprowadzenie
tematu.
- Nauczyciel wita się z
uczniami, sprawdza obecność,
a następnie przeprowadza
krótką powtórkę materiału z
poprzednich zajęć.
- Podchodzi po kolei do
każdego ucznia z zestawem
rozciętych na pół kart
odwróconych obrazkiem do
dołu (Karta pracy 1.).
- Prosi uczniów, aby przywitali
się w parach pozdrowieniem ze
swojej kartki, a następnie
spróbowali odgadnąć temat
zajęć.
Wyjaśnia uczniom, kiedy
można się witać w określony
sposób.
-Formułuje temat zajęć i
zapisuje go na tablicy.
- Zapoznaje uczniów z celami
lekcji oraz zasadami pracy.
- Uczniowie odpowiadają na
powitanie nauczyciela i na jego
pytania dotyczące materiału
z poprzednich zajęć.
- Losują po jednej karcie z
połówką zwierzęcia i szukają
drugiej połówki u kogoś innego.
Potem nazywają swój obiekt i
łączą się w pary.
- Witają się, używając zapisanej
na karcie formuły i podają
propozycje tematu zajęć.
Słuchają wyjaśnień i podają
przykłady zastosowania
określonych formuł powitalnych.
- Przepisują temat lekcji z
tablicy.
- Przyswajają zasady pracy na
lekcji.
53
Czynności
podstawowe
1. Nauczyciel prosi o
wysłuchanie zagadek i
zapisanie na kartce przez każdą
parę swoich odpowiedzi
(Karta 2.).
2. Pokazuje Kartę 3. i
kolejnym uczniom zadaje
pytanie: Z kim mieszkasz w
domu? Jeśli trzeba, dopytuje o
zwierzęta.
3. Rozdaje karty z tekstem
wiersza Przyjaciel i prosi, aby
uczniowie podkreślili w nim
nazwy zwierząt.
4. Zadaje pytanie: O jakich
zwierzętach była mowa w
tekście wiersza?
5. Rozdaje karty z ilustracjami
dzieci (Karta 5.) i prosi
uczniów o tworzenie
odpowiedzi na pytanie O czym
marzy x?
6. Kładzie przed każdym
uczniem Kartę 6. i wskazując
palcem kolejne mieszkanka
zwierząt, pyta np.: Czyja jest ta
klatka? Czyje legowisko? Czyje
akwarium?
1. Uczniowie słuchają i zapisują
odpowiedzi. Wygrywa ta para,
która rozpozna najwięcej
zwierząt.
2. Wskazani uczniowie
odpowiadają na pytanie
nauczyciela, wymieniając oprócz
członków rodziny zwierzęta.
3. Samodzielnie czytają tekst
wiersza (Karta 4.) i podkreślają
odpowiednie wyrazy.
4. Odpowiadają na pytanie
nauczyciela.
5. Konstruują zdania typu: Jacek
marzy o psie. Filip marzy o kocie.
Kasia marzy o rybce.
6. Odpowiadają na pytania,
używając formy dopełniacza dla
nazw zwierząt i łączą sylwetki
pupilów z odpowiednimi
mieszkankami.
54
7. Proponuje uczniom zabawę
pantomimiczną w
naśladowanie postaci
zwierzęcych.
8. Prosi uczniów, aby ustalili
jadłospis dla zwierząt
domowych, uzupełniając
tabelkę (Karta 7.).
9. Rozdaje uczniom Kartę 8.
i prosi o uzupełnienie wyrażeń
nazwami odpowiednich
zwierząt.
10. Umieszcza etykietę z
nazwą pupila na plecach
ochotnika, który ma za zadanie
dowiedzieć się od innych,
jakim jest zwierzęciem.
11. Zapowiada czytanie listu od
Azorka (Karta 9.). Zachęca
dzieci do śledzenia wzrokiem
tekstu oraz uważnego
słuchania.
12. Po przeczytaniu tekstu
prosi uczniów o dokonanie
oceny prawdziwości zdań i
dyskusję.
13. Inicjuje pogadankę
dotyczącą odpowiedzialności
człowieka za swojego pupila.
7. Ochotnicy wcielają się
w postać wybranego zwierzęcia
i prezentują kolegom zagadki
ruchowe.
8. Dopisują do nazw
przysmaków nazwy
odpowiednich zwierząt (nazwy
w formie celownika).
9. Uzupełniają schematy
wyrażeń nazwami zwierząt.
10. Ochotnik zadaje pytania na
TAK/NIE, aby dowiedzieć się,
kim jest, a pozostali uczestnicy
zabawy odpowiadają.
11. Zapoznają się z treścią listu,
śledząc tekst wzrokiem.
12. Oceniają prawdziwość zdań,
zadają nauczycielowi pytania,
dyskutują na temat listu.
13. Uczestniczą w dyskusji,
dzielą się swoją wiedzą,
doświadczeniami, opiniami.
55
Czynności końcowe Nauczyciel zadaje pytanie:
Czego nauczyliście się na
dzisiejszych zajęciach?
- Żegna się z uczniami.
Uczniowie odpowiadają na
pytanie nauczyciela.
- Żegnają się z nauczycielem.
Bibliografia
1. https://przedszkolankowo.pl/2017/10/22/domowi-ulubiency-prezentacja-
multimedialna/domowi-ulubiency-prezentacja-multimedialna-2/, dostęp: 4.04.2023
2. https://przedszkolankowo.pl/2017/10/22/domowi-ulubiency-tekst-pomoce/, dostęp:
4.04.2023http://boberkowy-world.blogspot.com/2018/10/zwierzeta-domowe-
wprowadzenie-do.htm, dostęp: 6.04.2023
3. http://boberkowy-world.blogspot.com/2017/02/zwierzeta-domowe-jak-nalezy-o-nie-
dbac.html, dostęp: 6.04.2023
56
KARTA PRACY 1
POLECENIE: Dowiedz się, kto ma drugą połówkę Twojego obrazka. Przywitaj się z tą osobą
(biernik).
Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć! Cześć!
Witaj! Witaj! Hej! Hej!
Siema! Siema! Kopę lat! Kopę lat!
Czołem! Czołem! Graba! Graba!
https://przedszkolankowo.pl/2017/10/22/domowi-ulubiency-prezentacja-multimedialna/domowi-
ulubiency-prezentacja-multimedialna-2/
57
KARTA PRACY 2
POLECENIE: Zgadnijcie w parach, o jakich zwierzętach mówię. Odpowiedzi zapiszcie
(mianownik).
Zwykle słychać go z daleka,
Gdy na obcych głośno szczeka.
Ma długie uszy, futro puszyste,
Uwielbia chrupać młodą kapustę.
Znakomicie to zwierzę pływa,
Jednak nigdy się nie odzywa.
Ma pazury, mocno drapie,
Na kolację myszy łapie.
Kłapie dziobem jak szalona,
Powtarzając cudze słowa.
To puszyste zwierzę tak się nazywa,
Jak ktoś, kto ma ryjek i w morzu pływa.
KARTA PRACY 3
POLECENIE: Powiedz, z kim mieszkasz w domu (narzędnik). Czy o nikim nie
zapomniałeś/aś?
https://przedszkolankowo.pl/2017/10/22/domowi-ulubiency-tekst-pomoce/
58
KARTA PRACY 4
POLECENIE: Przeczytaj wiersz Przyjaciel i podkreśl w nim wszystkie nazwy zwierząt
(zmodyfikowany wiersz B. Formy).
Marzy Filip o kocie,
za psem wciąż tęskni Jacek.
Adam chce mieć królika
lub świnkę morską w klatce.
Kasia prosi o rybkę,
a o kanarki Ola.
Ania pragnie chomika,
papugi ary – Jola.
Każdy chce przyjaciela,
dużego lub małego,
by dzielić z nim swe życie
i troszczyć się o niego.
http://boberkowy-world.blogspot.com/2018/10/zwierzeta-domowe-wprowadzenie-do.htm
59
KARTA PRACY 5
POLECENIE: Powiedz, o jakim zwierzątku marzy każde z dzieci (miejscownik).
MIEJSCOWNIK
O kim? O czym?
https://przedszkolankowo.pl/2017/10/22/domowi-ulubiency-tekst-pomoce/
Jacek
KasiaFilip
Ania Jola
OlaAdam
60
KARTA PRACY 6
POLECENIE: Powiedz, czyje to mieszkanko (dopełniacz).
http://boberkowy-world.blogspot.com/2018/10/zwierzeta-domowe-wprowadzenie-do.html
61
KARTA PRACY 7
POLECENIE: Napisz, komu można dać wymienione przysmaki (celownik).
MIĘSO KAPUSTĘ NASIONA
SŁONECZNIKA
MUCHY
OWOCÓWKI
SAŁATĘ
…………………
………….
…………………
………….
…………………
………….
………………
…….…….
………………
………….
RYBĘ MARCHEWKĘ OWIES KUKURYDZĘ PLANKTON
…………………
………….
…………………
………….
…………………
………….
………………
…….…….
………………
………….
PSZENICĘ ORZECHY LARWY
OWADÓW
STEKI
WOŁOWE
KOKOS
…………………
………….
…………………
………….
…………………
………….
………………
…….…….
………………
………….
KARTA PRACY 8
POLECENIE: Dokończ wyrażenia właściwą nazwą zwierzęcia (porównania).
Powolny jak ……………………..
Zdrów jak ………………….….
Wierny jak ……………….…….
Gadatliwy jak ……………………..
Strachliwy jak ……………………..
Leniwy jak ……………………..
Biedny jak ……………………..
Jadowity jak ……………………..
62
KARTA PRACY 9
POLECENIE: Wysłuchaj tekstu, zastanów się nad nim i oceń, czy podane niżej zdania
są prawdziwe.
Nazywam się Azorek. Jestem pieskiem, którego w życiu spotkało dużo złego. Moja
Pani kupiła sobie mnie na święta. Zapomniała, że jestem prawdziwy i traktowała mnie jak
zabawkę. Czasami mnie przytulała, ale jak miała zły humor, to okropnie na mnie krzyczała.
Często zapominała dawać mi jeść. Jak jej przypominałem, to się jeszcze bardziej
denerwowała i zamykała mnie w łazience. Moja Pani nie lubiła wychodzić ze mną na spacer,
więc nie miałem gdzie zrobić siku czy kupki. Dlatego załatwiałem się czasem w salonie. Wtedy
Pani mnie biła. Bardzo kochałem swoją Panią, ale ona chyba mnie nie. Chociaż któregoś
dnia wzięła mnie na spacer. Z radości piszczałem i merdałem ogonkiem. W pewnym
momencie, Pani przywiązała mnie do drzewa i gdzieś poszła. Czekałem, aż wróci, ale na
próżno. Tymczasem robiło się coraz ciemniej, a ja tkwiłem przywiązany do tego drzewa.
Okropnie się bałem. Było mi zimno i chciało mi się jeść. Zasnąłem, a kiedy nad ranem
otworzyłem oczy, zobaczyłem nad sobą małą dziewczynkę z tatą. Patrzyła na mnie uważnie.
Chciałem się ukryć, bo nie wiedziałem, co to za jedna. Wtedy tata dziewczynki podszedł do
mnie powoli i poczęstował mnie psimi przysmakami. Zjadłem je, bo strasznie mi burczało
w brzuszku. Wtedy ten Pan mnie odwiązał i zabrał do swego domu. I wiecie co się stało? Ci
ludzie pokochali mnie! Opiekowali się mną, karmili, wyprowadzali na podwórko, a ja stałem
się najszczęśliwszym pieskiem na świecie.
http://boberkowy-world.blogspot.com/2017/02/zwierzeta-domowe-jak-nalezy-o-nie-dbac.html
a. Pani kupiła sobie Azorka na urodziny. P/F
b. Pani nigdy nie przytulała Azorka. P/F
c. Azorek był zamykany w łazience. P/F
d. Azorek nie kochał swojej Pani. P/F
e. Pani porzuciła kłopotliwego Azorka. P/F
f. Pani wróciła po Azorka. P/F
g. Azorka uratował Pan z małą dziewczynką. P/F
h. Azorek był tak przestraszony, że nie chciało mu się jeść. P/F
i. Pan dał Azorkowi psie przysmaki. P/F
j. Azorek znalazł dobrych opiekunów. P/F
63
4. Anita Radecka
Dziś jest Dzień Nauczyciela, dzień radości i wesela…
Jak obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej?
Scenariusz zajęć języka polskiego jako obcego
Poziom: B1, klasa 3 SP
Blok tematyczny: W kręgu świąt i uroczystości.
Cele ogólne:
 Rozwijanie umiejętności językowych w zakresie słownictwa biernego i czynnego.
 Rozwijanie umiejętności językowych związanych z Dniem Edukacji Narodowej.
 Rozwijanie kompetencji kulturowych.
 Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.
 Udział w dyskusji i argumentowanie.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 ćwiczy czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 objaśnia sposób obchodzenia Dnia Edukacji Narodowej,
 doskonali głośne czytanie,
 wyszukuje informacje w tekście.
Metody:
 podające – pogadanka, rozmowa kierowana,
 praktyczne – pokaz z objaśnieniem.
Formy pracy:
 indywidualna/zbiorowa
Środki dydaktyczne:
 wzrokowe – tekst, wykreślanka,
 słuchowe – zagadki.
64
Przebieg zajęć
1. Czynności przygotowawcze:
 Nauczyciel wita się z dziećmi, sprawdza obecność, przedstawia temat zajęć.
Powitanie: Nauczyciel wita dzieci rymowanką: Ręce – w bok, nogi – skok, gimnastyka cały
rok! Baw się z nami tak, co dnia – gimnastyka zdrowie da!!!
O kim dziś będziemy mówić?
Wtedy się dowiecie,
Gdy zagadki wysłuchacie
I ją odgadniecie.
Razem się z dziećmi bawi i uczy,
A miłość w jej sercu wielka
W przedszkolu i szkole Pani ukochana
To jest nasza … (Nauczycielka)7
 Nauczyciel informuje uczniów, że 14 października obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej.
 Zapisanie tematu oraz swobodna rozmowa na temat tego, co uczniowie wiedzą na temat
Dnia Edukacji Narodowej.
2. Czynności podstawowe:
 Zapoznanie uczniów z rysem historycznym Dnia Edukacji Narodowej. Podanie
najważniejszych informacji, ćwiczenie głośnego czytania ze zrozumieniem:
7 Agata Dziecharczyk, Zagadka do zajęć o nauczycielach, https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-
dziechciarczyk/zagadka-zajec-o-nauczycielach/, dostęp: 2.04.23.
65
Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego
ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków
nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela
obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta
Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.
Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej
Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie
Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została
zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972
roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela
obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw
i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień
Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich
pracowników oświaty.8
 Praca z tekstem, uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania:
1. Kiedy ustanowiono Dzień Edukacji Narodowej?
2. Kto utworzył Komisję Edukacji Narodowej?
3. Jak potocznie nazywamy Dzień Edukacji Narodowej?
4. W jaki sposób możemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej?
Wykreślanka związana z Dniem Edukacji Narodowej9
3. Czynności końcowe
 Zapoznanie z wynikami pracy (wykreślanka).
 Zadanie domowe: Przygotuj laurkę dla swojego nauczyciela.
 Pożegnanie.
8 Dzień Edukacji Narodowej, [w:] Wikipedia, the free encyclopedia,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej, dostęp: 2.04.23
9 Wykreślanka związana z Dniem Edukacji Narodowej, [w:] Platforma Wordwall,
https://wordwall.net/pl/resource/14852977/dzie%C5%84-nauczyciela-wykre%C5%9Blanka, dostęp: 2.04.23
66
5. Anna Partyka, Katarzyna Krzywak
Dlaczego obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych?
Scenariusz zajęć języka polskiego jako obcego
Poziom: A1
Blok tematyczny: W kręgu świąt i uroczystości.
Czas trwania zajęć: 45 minut
Cele operacyjne:
Uczeń:
 rozwija słownictwo,
 wyjaśnia znaczenie słów, uzupełniając wskazany tekst,
 analizuje krótki tekst nieliteracki poprzez wyszukiwanie omawianych terminów,
 stosuje dwuznaki, wyszukuje je w tekście.
Metody:
 podawcza,
 praca z tekstem,
 ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 prezentacja.
Formy pracy:
 indywidualna.
Środki dydaktyczne:
 tekst czytany,
 karty pracy.
67
Przebieg zajęć:
1. Czynności przygotowawcze:
 powitanie,
 sprawdzenie obecności,
 przygotowanie kart pracy,
 wprowadzenie do tematyki: Obrzędy i tradycje polskie.
2. Czynności podstawowe.
a) Przeczytanie tekstu przez lektora.
1 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Wszystkich Świętych. Święto to wywodzi się z kultu
zmarłych męczenników. Tego dnia udajemy się na cmentarze, odwiedzamy groby naszych
bliskich, zapalamy na nich znicze i składamy kwiaty.
b) Prezentacja przedstawiająca słow
Nauka polskiego Rosa
Rosa
Barcelona (Hiszpania)

To rzeczywiście działa! Świetna jest także konwencja kursu - coraz bardziej wciągam się w akcję i zaprzyjaźniam z bohaterami, a przy okazji wydaje mi się, że coraz lepiej rozumiem i mówię po polsku. Mój nauczyciel polskiego także jest zaskoczony moimi postępami ;-)

więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.